+421 918 722 331
Overiť dostupnosť
Logo Fitak SPA & Wellness Hotel

GDPR

Hotel Eufória prevádzkuje spoločnosť LJJ, s.r.o. (so sídlom: Na nížine 652/6, 05986 Nová Lesná, IČO: 55295240 ). Prevádzkovateľ zhromažďuje údaje ustanovené v § 10. ods. 3 písm. d) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Získavanie a spracúvanie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom to umožňuje zákon a ako sa vyžaduje na poskytovanie našich služieb, lekárske ošetrenie, plnenie zákonných povinností, zasielanie informačných materiálov a newsletterov.

1.    Na účely spracovania Vašich priamych rezervácií a ponúk na mieru:

 • meno a priezvisko

 • tel. číslo

 • e-mail

2.    Na účely ubytovania na hoteli a registrácie na príslušných inštitúciách sú získavané a spracúvané údaje:

 • meno a priezvisko

 • dátum narodenie

 • miesto narodenia

 • bydlisko: mesto, štát a PSČ

 • národnosť

 • typ a číslo dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)

 • Pre deti bez dokladu totožnosti: preukaz poistenca

3.    Za účelom informovania o ponukách hotela Eufória:

 • e-mail
   

Fotografovanie na podujatiach

Fotky z pobytov počas špeciálnych príležitostí (napr. Vianoce, Veľká Noc) chceme na marketingové účely publikovať na našej webstránke www.hoteleuforia.sk a Facebook stránke.

Ak s týmto nesúhlasíte, môžete toto spracúvanie a publikovanie kedykoľvek namietať e-mailom na marketing@hoteleuforia.sk alebo na tel. čísle +421 911 451 338. 
 

Poskytnutie osobných údajom tretím stranám

Vaše osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám okrem nasledujúcich prípadov:

 • keď sme zo zákona povinní poskytnúť údaje na základe napr. trestného práva, trestného konania

 • pre služby mimo priestoru hotela na základe Vašej požiadavky (napr. taxi, rezervácia v reštaurácii atď.)

 • v prípadoch zdravotnej pohotovosti, keď musia byť údaje poskytnuté oprávnenému zdravotnému pracovníkovi

 • na účely spracovania platieb sa Vaše bankové údaje posielajú firme, ktorá zabezpečuje vedenie nášho účtovníctva
   

Google Analytics a súbory Cookies

Google Analytics

Webstránka www.hoteleuforia.sk používajú Google Analytics, web analytická služba poskytovaná Google Inc. (ďalej v texte len ako „Google“). Služba Google Analytics používa takzvané súbory "cookie" (textové súbory uložené v počítačoch používateľov), ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súbormi cookies o používaní webových stránok používateľmi sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sú uložené.

V prípade aktivácie anonymizácie IP na našich webových stránkach sa IP adresa používateľov služby Google vopred skráti v členských štátoch Európskej únie alebo v iných členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru. Len vo výnimočných prípadoch sa celá adresa IP odošle na server Google v USA a skráti sa až tam. IP anonymizácia je aktívna na našich webových stránkach. V mene prevádzkovateľa našich webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania webových stránok používateľmi, na zostavenie prehľadov o aktivitách webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a používaním internetu prevádzkovateľom webových stránok.

Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť:

Trvanie spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje sú uchované po dobu trvania celého obchodného vzťahu (od začiatku výkonu až do ukončenia obchodného vzťahu a až do úplného splnenia všetkých otvorených nárokov v súvislosti s obchodným vzťahom).

Vaše údaje sú uložené a spracúvané, pokiaľ neodvoláte svoj súhlas s týmto spracúvaním. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov do momentu tohto odvolania. Po ukončení obchodných vzťahov budú Vaše údaje uložené až do uplynutia záručnej lehoty, obmedzenia a doby kompenzácie, ako aj do uplynutia platnosti právne záväzných lehôt uchovávania a po ukončení akéhokoľvek právneho sporu, v ktorom sa údaje vyžadujú ako dôkaz.

Údaje, ktoré ste nám poskytli na marketingové a informačné účely budú uložené až kým neodvoláte svoj súhlas.
 

Bezpečnosť údajov

Zavádzame technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie Vašich osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením, zmenou a neoprávneným zverejnením podľa článku 28 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technickým pokrokom.
 

Vaše práva

Pokiaľ ide o spracúvanie Vašich údajov, môžete si nárokovať nasledujúce práva podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a vnútroštátnej legislatívy týkajúcej sa ochrany údajov:

 • Právo prístupu. Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, spracúvajú alebo nie. Potvrdenie obsahuje účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov a príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú zverejnené osobné údaje, a trvanie spracúvania.

 • Právo na nápravu. Máte právo na získanie opravy nepresných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu.

 • Právo na vymazanie. Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú bez zbytočného odkladu, keď boli osobné údaje spracúvané protiprávne, keď spracúvanie neprimerane zasahuje do Vašich oprávnených záujmov, keď osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli získané a keď ste odvolali svoj súhlas, na ktorom je založené spracúvanie. Upozorňujeme, že môžu existovať dôvody, ktoré zabraňujú okamžitému vymazaniu, napríklad v prípade povinnosti zachovať tieto údaje.

 • Právo na obmedzenie spracúvania. Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich údajov keď:

  • ste napadli správnosť spracúvaných údajov a to počas obdobia, v ktorom nám je umožnené overiť správnosť osobných údajov

  • spracúvanie je protizákonné a ste proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia

  • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, avšak požadujete tieto údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obranu právnych nárokov, alebo

  • namietate voči spracúvaniu osobných údajov.

Ak existuje žiadosť o obmedzenie spracúvania, tieto údaje budú spracúvané iba s Vašim súhlasom, alebo pre preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.

 • Právo na prenosnosť údajov

  • Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte kde:

   • spracúvame údaje na základe daného a odvolateľného súhlasu alebo na splnenie zmluvy medzi nami a

   • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 • Právo namietať

  • Máte právo vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie kedykoľvek na účely spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré sú potrebné na ochranu Vašich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany. Vaše údaje už nebudú ďalej spracúvané, pokiaľ neexistujú presvedčivé oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré majú prednosť pred Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie je nevyhnutné pre zriadenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

  • Máte právo vzniesť námietku proti tomu, aby ste boli oslovený na priamy marketing, a to kedykoľvek bez toho, aby ste uviedli dôvody tejto námietky.

 • Právo podať sťažnosť

  • Ak sa domnievate, že spracúvame Vaše údaje v rozpore s vnútroštátnymi alebo európskymi právnymi predpismi na ochranu údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Máte tiež právo kontaktovať príslušné orgány na ochranu údajov a od 25.05.2018 môžete kontaktovať alebo podať sťažnosť na dozorný orgán v rámci EÚ.
    

Uplatňovanie Vašich práv

Ak chcete uplatniť jedno z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás:

-    e-mailom: marketing@hoteleuforia.sk

-    listom: Hotel Eufória***, Nová Lesná 399, 059 86 Nová Lesná  

-    telefonicky: +421 911 451 338

 

Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím